Skip to main content Skip to footer

Tzerakis, Nikolaos

Name: Nikolaos Tzerakis

Specialisation: Specialised Division 

Designation: Consultant Neurosurgeon 

Contacts
Phone:
Email: