Skip to the content

Tzerakis, Nikolaos

Name: Nikolaos Tzerakis

Specialisation: Specialised Divison 

Designation: Consultant Neurosurgeon 

Contacts
Phone:
Email: